Wizyty
Dziś: 7Wszystkie: 262523

Regulamin

                                                       REGULAMIN ORGANIZACYJNY
                                            ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
                                                                     W RADOMSKU

                                                               § 1.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (jt. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
2) uchwały Rady Miasta Radomska z dnia 8 września 2011 r. Nr XIII/92/11 w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku,
3) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U. 2011 r. Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.)
4) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku o w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)
5) Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku,
6) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów pomocy samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586),
7) niniejszego regulaminu.

                                                               § 2.

Regulamin określa szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Stara Droga 85 w Radomsku.
Przez użyte w niniejszym regulaminie następujące określenia należy rozumieć:
- ŚDS – Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem,
- Kierownik –  Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Uczestnik – osoba z zaburzeniami psychicznymi przyjęta do Środowiskowego Domu Samopomocy.

                                                               § 3.

1. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia tzn. placówką pobytu dziennego świadczącą usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi - typ A, oraz osób upośledzonych umysłowo-typ  B, przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, z wyłączeniem świąt przypadających w te dni, w godzinach od 730 do 1530.
2. Dom jest jednostką organizacyjną funkcjonującą w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku.
3. Z usług Domu mogą korzystać osoby, które w wyniku dysfunkcji w sferze zdrowia psychicznego wymagają wsparcia w obszarze zaradności i samodzielności życiowej w celu poprawy możliwości ich lepszego funkcjonowania w środowisku lokalnym, a także szeroko rozumianej integracji.

                                                               § 4.

1. Dom świadczy swoje usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta Radomska oraz może świadczyć usługi, także dla osób potrzebujących tej formy wsparcia z terenu innej gminy na podstawie oddzielnego porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Radomska, a Gminą właściwą ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.
2. Liczbę uczestników ustala się na 60 osób.

                                                               § 5.

Podstawowym celem Domu jest:
1.Zapewnienie uczestnikom Domu oparcia społecznego w ich środowisku lokalnym pozwalającego na kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego,
2. Budowanie sieci oparcia społecznego dla uczestników śds oraz członków ich rodzin,
3. Ochrona praw  i interesów uczestników Domu,
4. Integracja uczestników Domu z ich środowiskiem lokalnym,
5. Poprawa funkcjonowania społecznego zmierzająca do usamodzielnienia uczestnika w zakresie czynności higienicznych, prowadzenia gospodarstwa domowego, spędzania czasu wolnego, funkcjonowania w rodzinie.

                                                               § 6.

Do podstawowych zadań Domu należy:
1. Prowadzenie zajęć  wspierająco - aktywizacyjnych odpowiednich do możliwości oraz zainteresowań uczestników,
2. Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Domu jego uczestnikom w czasie pobytu w placówce,
3. Zapewnienie godnego traktowania uczestników,
4. Zapewnienie posiłku przygotowanego w ramach treningu kulinarnego przez uczestników Domu,
5. Inicjowanie i podtrzymywanie współpracy Domu z placówkami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych  intelektualnie,
6. Podejmowanie działań mających na celu integrację uczestników ze społecznością lokalną, promocje problematyki zdrowia psychicznego, przełamywanie uprzedzeń.

                                                               § 7.

 Cele oraz zadania Domu realizowane są w oparciu o:
1. Program Działalności Domu,
2. Roczny Plan Pracy Domu,
3. Indywidualne Plany Postępowania Wspierająco - Aktywizującego opracowane dla każdego uczestnika.

                                                               § 8.

Cele i zadania Domu realizowane poprzez następujące formy zajęć:
a) trening funkcjonowania w codziennym życiu,
b) trening umiejętności społecznych,
c) trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
d) ergoterapia,
e) poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe dla uczestników i ich rodzin,
f) konsultacje i porady lekarskie dla uczestników Domu,
g) profilaktyka zdrowotna,
h) imprezy okolicznościowe,
i) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, rehabilitacyjne, rekreacyjne,
j) prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin uczestników Domu.

                                                               § 9.

1. W Domu prowadzona jest dokumentacja zbiorcza i indywidualna każdego uczestnika zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 9 grudnia 2010r.

                                                              § 10.

1. Skierowanie do Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej z  upoważnienia Prezydenta Miasta Radomska przez Dyrektora MOPS.
 

                                                                             § 11.


1. Kierownik i pracownicy merytoryczni Domu stanowią Zespół Wspierająco – Aktywizujący,
2. Do zadań Zespołu należy: 
a) diagnoza indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników,
b)opracowanie indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników oraz ich realizacja,
c) koordynowanie działań podejmowanych dla realizacji celów założonych w planach ,
d) okresowa ocena realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego uczestników oraz ich aktualizacja,
e) współpraca z rodzinami uczestników w zakresie realizacji w/w planów,
3. Uczestnik lub jego opiekun wyraża pisemną zgodę na udział w postępowaniu wspierająco – aktywizującym,
4. Zespół Aktywizująco – Wspierający w celu omówienia realizacji zadań zawartych w indywidualnych planach postępowania wspierająco - aktywizującego zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie mniej niż raz na 6 miesięcy.

                                                              § 12.

1. Uczestnik ma prawo do:
a) uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych w Domu,
b) poszanowania godności osobistej i prywatności,
c) korzystania ze wszystkich form zajęć proponowanych przez placówkę,
d) korzystania ze sprzętu znajdującego się w Domu,
e) zgłaszania uwag, skarg i wniosków osobiście lub przez opiekuna prawnego bezpośrednio do kierownika Domu,
f) odmowy uczestnictwa w zajęciach z powodu złego samopoczucia.

                                                              § 13.

1. Do obowiązków uczestnika Domu należy w szczególności:
a) aktywny udział w zajęciach przewidzianych w Indywidualnym Planie Postępowania Wspierająco – Aktywizującego,
b) powiadamianie o przyczynach każdej nieobecności,
c) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
d) zachowanie czystości i porządku w Domu,
e) przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz przyjętych przepisów porządkowych obowiązujących w Domu,
f) przestrzegania zakazu spożywania alkoholu oraz środków odurzających na terenie Domu,

                                                              § 14.

1. W Środowiskowym Domu Samopomocy funkcjonują następujące stanowiska:
a) kierownik,
b) psycholog,
c) terapeuta,
d) pracownik socjalny,
e) pielęgniarka,
f) fizjoterapeuta,
g) intendentka,
h) opiekun,
i) pracownik obsługi (kierowca, sprzątaczka, konserwator).
2. Szczegółowy zakres czynności i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników ustala Dyrektor MOPS w Radomsku w porozumieniu z Kierownikiem ŚDS.
 
                                                             § 15.

1. Kierownik ŚDS organizuje i zarządza pracą pracowników zatrudnionych w placówce  i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej działalności,
2. W przypadku nieobecności kierownika Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje osoba wyznaczona przez Dyrektora MOPS w Radomsku,
3. Bezpośredni nadzór nad działalnością Domu i pracą kierownika sprawuje Dyrektor MOPS w Radomsku.

                                                             § 16.

1. Do zadań kierownika należy w szczególności:
a) nadzór nad bieżącą działalnością Domu,
b) realizacja wyznaczonych celów i zadań,
c) przygotowanie programu merytorycznego,
d) właściwe zabezpieczenie mienia placówki,
e) prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
f) przyjmowania skarg i wniosków od uczestników, rodzin lub opiekunów prawnych uczestników i pracowników w każdy wtorek od godz. 14.00 do godz. 15.00. 

                                                             § 17.

1. Do zadań psychologa w szczególności należy:
a) koordynowanie pracy Zespołu Wspierająco – Aktywizującego,
b) diagnozowanie stanu psychicznego, emocjonalnego oraz poziomu funkcjonowania umysłowego uczestników, 
c) proponowanie różnorodnych form wspierająco - aktywizujących  dla uczestników,
d) stałe czuwanie nad respektowaniem potrzeb emocjonalnych, społecznych, poznawczych wszystkich uczestników przez personel placówki,
e)  współpraca z lekarzem psychiatrą.

                                                             § 18.

1. Do zadań terapeuty  w szczególności należy:
a) diagnoza indywidualnych potrzeb uczestników oraz ich możliwości psychofizycznych,
b) uczestnictwo w pracach zespołu wspierająco – aktywizującego,
c) prowadzenie zajęć terapeutycznych zgodnie z opracowanym  planem postępowania wspierająco – aktywizującego,
d) prowadzenie dziennika zajęć.

                                                             § 19.

1.Do zadań pracownika socjalnego w szczególności należy:
a) kompletowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji socjalnej uczestników,
b) prowadzenie poradnictwa o przysługujących świadczeniach i formach pomocy dla uczestników domu,
c) udzielanie informacji,wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,urzędowych i socjalno – bytowych,
d) Udział w pracach zespołu wspierająco – aktywizującego.
                                                                     
                                                             § 20.

1. Do zadań pielęgniarki należy:
a) prowadzenie dokumentacji medycznej uczestników,
b) prowadzenie treningu lekowego dla uczestników, 
c) czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników, 
d) udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia uczestników oraz w ich nagłych zachorowaniach,
e) wykonywanie podstawowych pomiarów diagnostycznych uczestnikom domu, oraz dokonywanie ich oceny i interpretacji.
                                                                     
                                                             § 21.

1. Do zadań fizjoterapeuty w szczególności należy:
a) prowadzenie zajęć sportowo – rehabilitacyjnych z udziałem wszystkich uczestników zmierzających do poprawy ich ogólnej sprawności psycho – fizycznej,
b) dokonywanie oceny sprawności ruchowej uczestników,
c) ścisła współpraca z pozostałymi członkami Zespołu Wspierająco – Aktywizującego w zakresie tworzenia Indywidualnych Planów Postępowania Wspierająco – Aktywizującego dla poszczególnych uczestników.
                                                                    
                                                             § 22.

1. Do zadań intendentki w szczególności należy:
a) prowadzenie ewidencji przyjętych i rozchodowanych produktów żywnościowych,
b) przyjmowanie opłat od uczestników za pobyt w śds,
c) prowadzenie spraw administracyjnych związanych z ŚDS.

                                                             § 23.

1. Do zadań opiekuna w szczególności należy:
a) pomoc terapeucie w przygotowaniu i prowadzeniu treningu kulinarnego,
b) dbanie o bezpieczeństwo uczestników w czasie zajęć w pracowni kulinarnej,
c) udzielanie pomocy uczestnikom w czynnościach związanych z utrzymaniem higieny osobistej i wyglądu zewnętrznego,

                                                             § 24.

1. Do zadań na poszczególnych stanowiskach pracy w Domu należy w szczególności:
a) dbanie o dobre imię Domu i jego prestiż,
b) właściwą i terminową realizację powierzonych zadań,
c) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
d) poszanowania godności i praw uczestników Domu,
e) dbanie o powierzone mienie, w tym o sprzęt, narzędzia i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć,
f) podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
g) informowanie przełożonego o wszelkich nieprawidłowościach występujących w działalności Domu,
h) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i służbowych,
i) przestrzeganie regulaminów wewnętrznych Domu i przepisów bhp i p/poż.

                                                             § 25.

1. Odpowiedzialność materialną tj. odpowiedzialność pracownika za szkody powstałe w wyniku zaniedbania obowiązków służbowych regulują przepisy kodeksu pracy.

                                                             § 26.

1. Na terenie ŚDS obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, jak również przebywania pod ich wpływem na terenie placówki.

                                                             § 27.

1. W sprawach nieokreślonych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące,
2. Fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem każdy pracownik poświadcza w złożonym oświadczeniu,
3. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają trybu określenia dla jego nadania.